Biomimicry : Verander om te bewegen…Beweeg om te veranderen!

Bedrijven staan aan de vooravond van ingrijpende macro economische veranderingen. De voorspelling is dat in de komende decennia de groei van de bevolking zal afremmen en vervolgens zelfs krimpen, de consumptie en het energieverbruik per persoon zullen afnemen en dat het BNP onder druk komt te staan. Als we daarbij de globale klimaatverandering, de gewijzigde demografische opbouw en verdere ontwikkelingen in bijvoorbeeld technologie en connectiviteit meenemen dan zijn de uitdagingen divers en groot.

Of het nu gaat om productinnovaties, procesoptimalisatie of organisatieveranderingen, in een wereld waar de enige constante “verandering” is lopen steeds meer organisaties aan tegen de grenzen van hun verandervermogen. En dat terwijl we het ultieme voorbeeld van succesvol innoveren en continu aanpassen binnen handbereik hebben: De natuur die al meer dan 3,8 miljard jaar evolueert. Waarom zouden we de door de natuur opgedane ervaringen niet combineren met onze toekomstige productinnovaties, procesoptimalisaties of bedrijfskundige veranderingen?

Biomimicry is de wetenschap en de kunst van het imiteren van modellen, systemen en elementen vanuit de natuur met het doel complexe menselijke vraagstukken op te lossen. Een belangrijke andere reden voor de introductie van Biomimicry juist op dit moment is dat duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en innovativiteit bedrijven stimuleert om de natuur als een aspect mee te nemen in hun strategische koers.

Er zal door bedrijven een nieuwe balans gevonden moeten worden die veerkracht, adaptief vermogen, optimalisatie en verdere integratie (zowel intern als extern) mogelijk maakt.

Organisatiestructuren zullen veranderen waarbij het zaak is het creatieve potentieel dat in de organisatie zit te ontsluiten en optimaal te benutten.
Er gaan andere eisen gesteld worden aan het procesontwerp waarbij enerzijds ingezet wordt op verdere standaardisatie via robotisering en anderzijds flexibilisering wordt ingevoerd waar het gaat om het onafhankelijk en dynamisch laten acteren van ondersteunende afdelingen.
Dit alles zal ongetwijfeld ook een grote impact hebben op de aanwezige controlemechanismes. Waar tot op de dag van vandaag veel aandacht is voor het meten van de exploitatie zal het een richting opgaan waarbij meer aandacht komt op het meten van de condities waaronder optimaal gepresteerd kan worden.
Daar waar organisaties gericht waren op maximalisatie tegen zo min mogelijk risico’s zal een tendens ontstaan richting optimalisatie met zo veel mogelijk veerkracht.

Oftewel, succesvolle bedrijven zullen gericht zijn op veerkracht en optimalisatie van mensen en middelen. Hierbij zullen systemen steeds meer geïntegreerd worden, is samenwerking met anderen een vereiste en zal er meer gedecentraliseerd worden. Het zijn de bedrijven die zich het beste kunnen aanpassen aan de veranderingen die op ons afkomen die uiteindelijk overleven; een vast gegeven in ecosystemen.

Loslaten, verantwoord risico’s nemen en veerkracht tonen vragen om natuurlijk leiderschap, andere bedrijfsmodellen maar bovenal om de durf en de wil om de natuur te zien als maatstaf, model en…als mentor!